I. ZASADY OGÓLNE

II. WYSYŁKA TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI

III. REKLAMACJE I GWARANCJA

IV. ZWROTY TOWARU

V. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

VI.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

VII. INFORMACJE I OPISY TOWARÓW

VIII. ZAKUPY NA RATY

REGULAMIN ZAKUPÓW

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o sklepie Meblolux.com, należy przez to rozumieć sklep internetowy Meblolux.com, sprzedający towary za pośrednictwem sieci internetowej, działający pod adresem internetowym https://meblolux.com

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym Meblolux.com prowadzony jest przez Meblolux spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Działdowie, ul. Grunwaldzka 40, 13-200 Działdowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000714268, NIP: 5711717290, REGON: 369354189, Kapitał zakładowy: 19 113 000 zł

I. ZASADY OGÓLNE

Sklep prowadzi sprzedaż towarów na podstawie zamówień składanych na stronie internetowej meblolux.com poprzez „Koszyk”, bądź zamówienie e-mail złożone pod adresem e-mail: ebok@meblolux.com

Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie jego dokonania wraz ze szczegółami, po czym zamówienie zostaje dodatkowo potwierdzone przez obsługę sklepu telefonicznie lub e-mailem.

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

- w momencie otrzymania potwierdzenia wpływu zaliczki (tj. co najmniej 20% sumy zamówienia) na rachunek bankowy firmy lub za pośrednictwem szybkich płatności PayU lub

- poprzez wpłacenie całości kwoty na rachunek bankowy firmy lub za pomocą szybkich płatności PayU albo po otrzymaniu od Banku kredytującego zakup informacji o tym, że kredyt na zakup towarów został udzielony.

Numer rachunku znajduje się na stronie internetowej Meblolux.com w zakładce FAQ. Klient otrzyma go również w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje w kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Do każdej przesyłki z towarem sklep dołącza dowód sprzedaży (fakturę lub paragon).

Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania sprzedaży promocyjnych i wyprzedaży na swojej stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian.

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Sklepem. W przypadku, gdy Nabywcą nie jest konsument, zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem Klienta określany jest przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny, zmodyfikowane, działem V niniejszego regulaminu.

Jeżeli towar posiada do wyboru kolory, (bądź inne cechy, typu: kształt, rozmiar itp.) to należy je podawać e-mailem lub telefonicznie po złożeniu zamówienia lub poprzez wybór z próbnika na poziomie podstrony z zamawianym produktem.

Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

II. WYSYŁKA TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI

Forma płatności wybierana jest podczas wypełniania formularza na stronie internetowej sklepu. Klient może wybrać następujące formy płatności:

płatność przelewem na rachunek bankowy sklepu (co najmniej 20% zaliczki, reszta kwoty płatna gotówką, bądź kartą – jeśli dostawa realizowana jest środkami lokomocji sklepu przy odbiorze albo przelewem przed datą planowanej dostawy)

płatność w systemie ratalnym Santander

płatność poprzez system PayU (dostępne płatności kartami MasterCard/Visa i szybkie przelewy)

Czas realizacji zamówienia podawany jest przy każdym produkcie oddzielnie i zależny jest on od stanu magazynowego sklepu lub producenta. Jeżeli towar jest dostępny, wysyłka/przekazanie do transportu następuje w ciągu następnych dwóch dni roboczych po realizacji płatności wg. zasad określonych powyżej chyba, że nastąpiło ono w dzień wolny od pracy. Wtedy wysyłka zostaje zrealizowana w najbliższy dzień roboczy.

Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez klienta – określony w zamówieniu i obejmuje dostawę tylko pod dom (budynek mieszkaniowy wielorodzinny/inny obiekt budowlany) Klienta (bez obowiązku wniesienia zamówienia do środka), chyba że z opisu produktu wynika co innego.

Sposób dostawy:

Odbiór własny - 0,00zł

Koszty transportu pod wybrany adres (bez usługi wniesienia)

  • w mieście w którym mamy salon: 50zł
  • do 50km od wybranego salonu: 99zł
  • powyżej 50km: 130zł

Koszty wysyłki poza granice Polski ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem.

Sklep ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad. Każdy produkt oferowany w sklepie jest nowy i pełnowartościowy, chyba że jego opis stanowi inaczej..

Sprzedawca, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy, przekaże Klientowi, który jest konsumentem potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

III. REKLAMACJE I GWARANCJA

Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są 2-letnią gwarancją producenta.

Gwarancji nie podlega towar uszkodzony przy montażu lub w wyniku niezgodnego z celem i przeznaczeniem towaru użytkowania.

W przypadku wad nie wynikających z winy producenta kosztami naprawy obciążony zostanie klient (o ile wyrazi uprzednią zgodę na akceptację ceny przeprowadzenia odpłatnej reklamacji).

Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego konsumentem z tytułu odpowiedzialności za wady fizyczne lub prawne rzeczy (rękojmia) określa ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy oraz roszczenia z tytułu gwarancji można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ebok@meblolux.com lub też pisemnie na adres: Meblolux sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 40; 13-200 Działdowo z dopiskiem "Meblolux.com". Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.

6.Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sklepu w powyższym terminie oznacza, że uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sklep do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sklepu, Klient zostanie poproszony przez Sklep o dostarczenie Towaru na koszt Sklepu na adres ul. Grunwaldzka 40, 13-200 Działdowo. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Towaru Sklepowi w miejscu, w którym Towar się znajduje.

Prośba o dostarczenie Towaru nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sklepu do reklamacji Klienta, oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sklepu demontażu wadliwego Towaru i ponownego zamontowania Towaru po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (KONSUMENCI)

Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:- pisemnie na adres: Meblolux sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 40, 13-200 Działdowo- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ebok@meblolux.com

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy dla umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo

polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego konsumentem sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta będącego konsumentem, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego konsumentem do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego konsumentem dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient będący konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar do Sklepu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient będący konsumentem może zwrócić Towar na adres: Meblolux sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 40, 13-200 Działdowo z dopiskiem „Meblolux.com”.

Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta będącego konsumentem od umowy, które obowiązany jest ponieść ww. konsument:

Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

W przypadku Towaru będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w zakresie asortymentu oferowanego przez sklep w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

V. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

Niniejszy dział Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sklep ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sklepu do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

Z chwilą wydania przez Sklep Towaru przewoźnikowi (w przypadku gdy przewóz nie jest realizowany środkami lokomocji sklepu), przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sklep w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy - Sklepu w stosunku do Usługobiorcy/ Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca – Sklep ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy - Sklepu.

VI.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

Administratorem danych osobowych użytkowników sklepu jest Właściciel sklepu Meblolux.com tj. Meblolux spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Działdowie, ul. Grunwaldzka 40, 13-200 Działdowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000714268, NIP: 5711717290, REGON: 369354189,:

Wypełnienie przez Klienta formularza zakupu albo przesłanie zamówienia przez inne środki komunikacji równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówień w ramach działalności handlowej sklepu.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach serwisu Meblolux.com Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w serwisie Meblolux.com oraz dokonywanie transakcji w ramach serwisu Meblolux.com Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także w oparciu o pozostałe przepisy wdrażające lub uzupełniające RODO, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne lub wymagane przepisami prawa, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych.

Każdy Klient zarejestrowany w sklepie ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich zmiany, a także ich usunięcia.

Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera dokument „polityka prywatności”.

VII. INFORMACJE I OPISY TOWARÓW

O ile źródło informacji o towarze nie zostało określone w szczególny sposób, podstawą dla jej przygotowania jest towar, którego nazwa i producent prezentowane są na stronie sklepu internetowego, tekst udostępniony przez producenta dla promocji towaru lub ogólnie dostępne informacje. Informacje te, podobnie jak zdjęcie służą wyłącznie do publicznej sprzedaży towarów i nie mają żadnego innego handlowego wykorzystania. Prezentacja ww. informacji jest zgodna z Art. 9 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Informacje i opisy towarów umieszczone na stronie sklepu internetowego wykorzystywane są w dobrej wierze, z zamiarem pośredniego przysporzenia korzyści majątkowej właścicielowi praw autorskich przez sprzedaż jego towarów, na podstawie art. 33 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. Jeżeli właściciel praw autorskich ma zastrzeżenia co do ich wykorzystania, Sklep prosi o przekazanie takiej informacji, a powstały błąd zostanie niezwłocznie naprawiony, zgodnie z wymaganiami przekazanymi przez właściciela praw autorskich.

VIII. ZAKUPY NA RATY

Sklep Meblolux.com występujący w roli pośrednika kredytowego informuje swoich Klientów o możliwości skorzystania z propozycji kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A., udostępnia swoim Klientom wniosek o kredyt na zakup towarów i usług oraz przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umów o kredyt na zakup towarów i usług zawartych przez Santander Consumer Bank S.A. za pośrednictwem Meblolux.com Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Bank. Szczegóły na www.santanderconsumer.pl

Dla kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dla propozycji „10x0%” wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 28.09.2018 r.: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0%; cena towaru 1000 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 0%; całkowita kwota kredytu 1000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1000 zł; całkowity koszt kredytu 0 zł; czas obowiązywania umowy: 10 mies., wysokość 10 równych rat miesięcznych 100 zł. Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia [01.03.2019] r. do dnia [31.03.2019] r.